Privacy Statement

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Burowoon persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Burowoon inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkene dienaangaande kunnen uitoefenen.

Burowoon zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke  

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:  
Burowoon
Frankenslag 32
2582 HS Den Haag
KVK 69316082
070 - 221 16 38
info@burowoon.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Burowoon verwerkt de volgende persoonsgegevens:         

 • achternaam
 • voornamen
 • geslacht                   
 • adres                   
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • factuurnummer
 • ID bewijs ter identificatie
 • documentnummer van uw paspoort of ID
 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

Verwerkingsgrond

Burowoon verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:       

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;                   

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Burowoon met betrokkene heeft gesloten;

c. Burowoon een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van Burowoon, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Burowoon aan betrokkene.               

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie;
 • leveren diensten;
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;
 • telefonisch contact, e-mail contact;
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van woningtaxaties. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de Website en het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, en voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze cliënten en met het oog op de ontwikkeling van informatieproducten ten behoeve van derden. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt opdat deze niet tot natuurlijke personen is te verwerken.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals eigenaren van vastgoed en Verenigingen van Eigenaren. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies en web beacons vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Het kan voorkomen dat wij u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek dat wij uit laten voeren door een verwerker. Wij gebruiken deze gegevens om onze service en dienstverlening te beoordelen en verbeteren. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden delen wij alleen met onze opdrachtgevers en worden nooit openbaar gemaakt.               

Delen van persoonsgegevens met derden                   

Burowoon verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Burowoon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen van de persoonsgegevens    

Burowoon zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.                                        

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website vanBurowoon of door middel van telefoon of e-mail. Burowoon zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.              

Gebruik van cookies op website

Burowoon gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we tracking cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.  

U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Burowoon vastgelegde persoonsgegevens

Burowoon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Burowoon Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Burowoon onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Burowoon meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Burowoon onverwijld contact op met deze betrokkenen.               

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht            

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Burowoon.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven  genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financieĢˆle administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Burowoon schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie. Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© 2024 BuroWoon • Privacy Statement